ZZP Bashing 3.0!

Ik kan u zeggen dat ik de afgelopen dagen chagrijnig rondloop. Nee, eigenlijk ben ik woest. Het onlangs gepubliceerde artikel in de Volkskrant (9 april jl.) was de aanleiding. Duizenden zzp’ers kunnen de dupe worden van doorgeschoten belastingcontroles. Over het algemeen betreft dit hardwerkende zzp’ers in de ICT en Bouw die door de Belastingdienst streng worden gecontroleerd.

Het doel is om de schijnzelfstandigheid onder zzp’ers aan te pakken. De Belastingdienst beroept zich op beeldvorming. Cijfers en statistieken zijn ver te zoeken. Cijfers rammelen ook nog eens aan alle kanten. Er is een aanname dat 10% van de zzp’ers een verkapte arbeidsrelatie heeft en derhalve geen gebruik mag maken van ondernemer gerelateerde fiscale maatregelen. Het Kabinet denkt honderden miljoenen euro’s mis te lopen aan sociale premies en belastingen. Mooi verhaal, maar het enige onderzoek dat daadwerkelijk is gedaan levert andere cijfers op. Onderzoekers aan de Erasmus Universiteit toonden aan dat van alle zzp¹ers slechts 1 tot 2% structureel en weloverwogen werkt als schijnzelfstandige en dan meestal op initiatief van de werkgever. Slechts eenzesde van de schatting gemaakt door de Belastingdienst.

Het is begrijpelijk dat men schijnconstructies aan wil pakken. Gedwongen zzp-schap ten gunste van slecht willende opdrachtgevers is iets wat niemand voorstaat.

Ik geef u een voorbeeld uit de praktijk om aan te tonen wat er mis gaat; de Belastingdienst is strenger toezicht gaan uitvoeren op het zzp-schap in bijvoorbeeld de onderwijssector. Vanwege de uitingen die door de Belastingdienst zijn gedaan, heeft de HBO-Raad in het bekostigd onderwijs aangegeven niet meer met zzp’ers aan de slag te gaan. Experts die van buiten naar binnen worden gehaald om studenten aansluiting te geven met het werkveld. Zelfs de veelgeroemde topsectoren, welke alsmaar aangeven dat aansluiting bij het beroepenveld essentieel is, missen hierdoor de boot. De VAR verklaringen worden onder vuur gelegd en mogelijk ingetrokken. Angst wordt gezaaid. De studenten, het onderwijs en last but not least de zzp’ers missen de boot.

Maar liefst 1200 ambtenaren zijn vrij gespeeld om dit “onrecht” aan te pakken. Stelsel denken en weg kijken van nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsveld zetten de toon.

De oplossing is echter voor handen. Voer de definitie van de Bewust Economisch Zelfstandigen (BEZ) in die door PZO is aangedragen. Schaf het urencriterium af en ga uit van een omzetdoelstelling. Houd op met de doorgeslagen regeldruk. En voer een structurele aanpassing door binnen het gehele stelsel, inclusief een pensioenvoorziening passend bij de wensen van zzp’ers.

PZO zet haar lobbykracht momenteel volop in om bovenstaande te realiseren en politiek Den Haag op koers te brengen.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO

Posted under algemeen

This post was written by admin on April 23, 2014

Tags:

Belastingplan leidt tot kaalslag ZZP’ers en run op bijstand

Het op 18 juni 2013 gepresenteerde belastingplan van Commissie Van Dijkhuizen betekent een kaalslag onder de ZZP’ers met een laag inkomen en een run op de bijstand. Dat stelt Stichting ZZP Nederland na bestudering van het rapport Commissie Van Dijkhuizen ‘Naar een activerender belastingstelsel’.

In het rapport stelt de commissie dat de zelfstandigenaftrek kan worden geschrapt. Hierdoor moeten zelfstandigen een extra belasting gaan betalen van ca. € 2700,-. Voor pas gestarte zelfstandigen is de klap nog groter: zij zullen bijna € 3500,- moeten inleveren door het schrappen van de startersaftrek. Voor ZZP’ers met een beperkt inkomen is dat zonder meer desastreus.

Het enige dat nog rest is de bijstand

Volgens Stichting ZZP Nederland, de grootste belangenbehartiger van ZZP’ers, zullen zelfstandigen met een laag inkomen al snel het hoofd niet meer boven water kunnen houden en worden zij linea recta verwezen naar de bijstand.

Veel zelfstandigen zijn de laatste jaren een eigen bedrijf begonnen om niet in een uitkeringssituatie te belanden, maar om zelf in hun inkomen te voorzien. Ook al is dat een laag inkomen, de ZZP’er heeft daar vrede mee. Dat is een groep mensen waar we trots op dienen te zijn in plaats van ze weg te zetten als belastingprofiteurs. Als de nieuwe belastingplannen doorgevoerd worden betekent dit het einde van veel zelfstandigen. Het enige dat dan nog rest is de bijstand die men probeerde te ontvluchten, daarbij gestimuleerd door de overheid die deze groep mensen nu het moeras induwt.

140.000 banen?
Volgens Commissie Van Dijkhuizen, die het rapport liet doorrekenen door het CBP moet het nieuwe belastingstelsel tot 140.000 nieuwe banen leiden, maar waardoor die banen zullen ontstaan is nergens in het rapport te ontdekken. Veel van de startende ZZP’ers zijn behoorlijk ouder dan 45 jaar en worden door bedrijven niet meer aangenomen vanwege hun leeftijd en de vergrote kans op uitval door arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen daarvan voor de werkgever.

Door de (nog steeds) starre ontslagregeling worden vaste contracten bijna niet meer afgesloten, tijdelijke contracten worden na drie jaar niet meer verlengd. Mensen worden wel na drie contracten naar huis gestuurd om de periode af te wachten waarop ze weer mogen worden aangenomen zonder een vast contract. Daarnaast durven werkgevers het risico voor een vast contract niet aan vanwege de onzekere economische ontwikkelingen.

Sombere toekomst voor ondernemers

De vooruitzichten van grotere ondernemers lijken ook niet bijster rooskleurig. Zo moeten ondernemers met een Besloten Vennootschap over hun reserves jaarlijks vermogensbelasting gaan betalen. Daarnaast maakt de commissie zich ook sterk voor weer een btw-verhoging. In de privésector wordt de hypotheekrenteaftrek gemaximaliseerd naar 37% en wordt de zorgtoeslag rechtstreeks op de rekening van de zorgverzekeraars gestort.

Stichting ZZP Nederland is van mening dat het rapport van Commissie Van Dijkhuizen ‘Naar een activerender belastingstelsel’ van een erg theoretische benadering getuigt en niet van een frisse blik op veranderingen en stimulering die onze economie zo nodig heeft.

Voorstel ZZP Nederland

Al jaren pleit Stichting ZZP Nederland voor aanpassing van de zelfstandigenaftrek. Afschaffen kan, mits dit voor de lage inkomens gecompenseerd wordt in de MKB-winstvrijstelling. Zo heeft men aftrek naarmate men winst maakt, daar is ondernemen voor bedoeld.

 

 

Bron: ZZP Nederland - Johan Marrink | Datum van publicatie: 18-06-2013

Posted under algemeen

This post was written by admin on June 19, 2013

Tags:

Inhuren ZZP’ers houd het tijdelijk


 

 

 

 

Posted under algemeen

This post was written by admin on May 4, 2013

Tags:

Vooral ZZP’er investeert in opleiding

Zelfstandigen zonder personeel investeren vaker in hun eigen opleiding en ontwikkeling dan ondernemers met personeel.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van ING onder 550 ondernemers. Terwijl ongeveer 90 procent van de zzp’ers in eigen opleiding en ontwikkeling investeert, doet 79 procent van de ondernemers met personeel dit.

Driekwart van de ondernemers investeert op jaarbasis tot 1500 euro in zichzelf. Hoe groter het bedrijf, hoe minder er in eigen kennis en ontwikkeling gestoken wordt.

Meer dan de helft van de ondervraagden laat weten dit jaar evenveel in het opleidingsbudget te investeren als drie jaar geleden. De crisis speelt bij de beslissing om wel of niet te investeren in de eigen ontwikkeling nauwelijks een rol.

Negen op de tien ondernemers met personeel investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun werknemers. Het opleidingsbudget bedraagt hier eveneens tot 1500 euro op jaarbasis.

Posted under algemeen

This post was written by admin on April 27, 2013

Tags:

Wettelijke betaaltermijnen tussen bedrijven in wet vastgelegd

Stichting ZZP Nederland is verheugd over de nieuwe maatregel waardoor bedrijven onderling sneller moeten gaan betalen. Nu komt het nog veel voor dat opdrachtgevers betaling aan ZZP’ers zo lang mogelijk uitstellen en de zelfstandige in een moeilijke positie drukken. Vanaf 16 maart 2013 moeten bedrijven, zonder dat er iets is vastgelegd over de betalingstermijn, facturen binnen dertig dagen aan elkaar betalen.

Afwijken van betaaltermijn moet schriftelijk worden vastgelegd

Indien van de betalingstermijn wordt afgeweken moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd tot een maximumtermijn van 60 dagen. Hiervan mag niet worden afgeweken tenzij aangetoond kan worden dat een langere betaaltermijn voor geen van beide partijen nadelig is. Voor opdrachten die de overheid uitbesteedt dient de overheid altijd binnen 30 dagen te betalen, hiervan mag vrijwel niet van worden afgeweken.

Indien een tegenpartij de factuur niet of te laat betaalt mag u een standaardvergoeding voor incassokosten gaan berekenen zonder hiervoor een aanmaning te sturen. Het minimumbedrag van de incassokosten is € 40,-. Daarnaast mag u bij handelstransacties na dertig dagen ook nog een wettelijke rente berekenen van 7,75%.

Posted under algemeen

This post was written by admin on February 23, 2013

Tags:

Zzp’er: vrij als een vogel of vogelvrij

BRON RD.NL 24-10-2012 20:38 | Ellen van de Beek

Hoe gaat het met zelfstandigen zonder personeel in crisistijd? „Het valt wel mee”, zegt Johan Marrink van ZZP Nederland.
Zelfstandigen zonder personeel, kortweg zzp’ers, zou je kunnen onderverdelen in de vogelvrijen en degenen die zo vrij zijn als vogels. Er zijn zelfstandigen die dat noodgedwongen zijn, omdat ze hun baan kwijtraakten. Er zijn ook zelfstandigen die de dag prijzen dat ze zich ontworstelden aan het keurslijf van de bedrijfscultuur om flexibel door hun werkend bestaan te kunnen vliegen. Vrij als vogels.
De laatste tijd lijkt het wel alsof er alleen maar vogelvrije zzp’ers zijn, vindt de auteur van het handboek ”Zelfstandig zonder personeel” – een uitgave van de Stichting ZZP Nederland. „De term ”gedwongen zelfstandigen” verschijnt regelmatig in de pers en zelfs politici nemen dit woord te pas en te onpas in de mond”, schrijft Johan Marrink, tevens directeur van ZZP Nederland. „Voedselbanken zouden de stroom zelfstandigen niet aankunnen en de pers zoekt zelfstandigen die door de recessie het hoofd nauwelijks (of helemaal niet) boven water kunnen houden.” De praktijk laat iets anders zien, aldus Marrink.
Zelfstandigen hébben het toch zwaar?
„Natuurlijk is het geen gemakkelijke tijd. Je moet nu geen nieuwbouwmetselaar wezen, of zelfstandige in de transportsector. Maar ik vind dat er sprake is van onrealistische beeldvorming. Het is zeker zo dat zzp’ers als groep gemiddeld een laag inkomen hebben. Maar dat betekent vervolgens niet dat dus iedereen een laag inkomen heeft. Er zijn nogal wat zzp’ers die niet per se uit zijn op winst bijvoorbeeld. Die hebben een partner met een goed inkomen, maar willen één keer in de twee weken een zaterdag op een markt staan met hun zelfgebreide sokken. Dergelijke zelfstandigen vinden niet dat er iets aan de hand is, of dat ze in een probleemcategorie zouden vallen.”
Dus het valt wel mee?
„Er zijn schrijnende gevallen bij, maar dat is iets anders dan de hele groep collectief wegzetten. De meeste zelfstandigen zijn namelijk heel tevreden met hun bestaan als zelfstandige. Ze kiezen bewust voor het ondernemerschap. En laten wij daar nou trots op zijn in plaats van het de hele tijd te hebben over die kwetsbare groep of die schijnzelfstandigen. Het zijn ook gewoon mensen die ervoor kiezen. Die anders met een uitkering thuis hadden gezeten bijvoorbeeld. De situatie is daarnaast echt anders dan in 2008, toen de crisis begon. Toen kregen we veel telefoontjes van zzp’ers in financiële problemen. Nu is dat minder. Mensen zijn bewuster bezig met ondernemen, leggen een buffertje aan voor zware tijden. Ze zijn beter voorbereid.”
Welk advies geeft u startende zelfstandigen in deze tijd?
„Dat ze er sowieso meer dan één keer over na moeten denken. We zijn zeer kritisch. Je vastigheid opgeven omdat je één enkele opdracht hebt: dat zou ik niet adviseren. Maar starters moeten wel bedenken dat moeilijke momenten er gewoon bij horen. Als je geen dieptepunten kent, geniet je ook niet van je hoogtepunten. Er is wel een categorie waarvan ik denk: waar zijn die in vredesnaam mee bezig. Zo belde er laatst een man met de opmerking: Mijn baas betaalt niet. Huh, maar u bent toch ondernémer, zeg ik dan. Nee, antwoordde hij, ik ben zzp’er. Zo iemand heeft het ondernemen niet begrepen.
„Er zijn natuurlijk wel zorgen, zoals hoe je inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid voorkomt. Verzekeren is duur. Voor ouderen en voor mensen met een vlekje, zoals ik dat noem, is het zelfs onmogelijk om zich te verzekeren. Dat gaat gewoon niet. Verzekeraars willen uiteindelijk niet helpen, maar geld verdienen. Initiatieven zoals het Broodfonds zijn mooi, maar kennen ook hun zwaktes. En wat de pensioenvoorziening betreft, kan ik mensen alleen banksparen met droge ogen adviseren. Waarbij ze dan wel moeten bedenken dat als ze het bedrag gaan opnemen, dat nog wel eerst langs de fiscus moet.”

——————————————————————————–

„Ik heb gewoon een goed verhaal”

Raymond Voogt (41), Capelle aan den IJssel. Twee jaar zelfstandig ondernemer in service innovation:

„Ik heb bij een aantal bedrijven gewerkt die organisaties helpen om te innoveren, maar wilde daarna zelf iets doen met de kansen die ik zag. Ik besloot daarom twee jaar geleden voor mezelf te beginnen als diensteninnovator.

We leven hoe langer hoe meer in een dienstverlenende economie. Denk aan sectoren als zorg, vervoer, volkshuisvesting, ontwikkelingshulp, politie. Intussen zijn we als we innoveren nog voornamelijk gericht op technologische innovaties. Maar als je besluit diensten te innoveren, kun je de maatschappij veel meer laten bloeien dan met louter technologische ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld het webwinkelen. Dat is een vrij nieuwe dienst, die de economie echt heeft veranderd, maar de beschaving ook op een hoger niveau heeft gebracht. Mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen nu gemakkelijker dingen kopen.

Dat we overgaan op een economie van diensten, geeft ook kansen voor de maakindustrie. Je ziet dat de omzet van pure producten –auto’s, schoenen, kleding– terugloopt. Op die ontwikkeling kun je inspelen door hiervoor nieuwe diensten te verzinnen. Om maar een voorbeeld te noemen: je kunt je afvragen of het noodzakelijk is dat elk huishouden een wasmachine of een auto bezit. Je zou je ook kunnen voorstellen dat je met de buurt samen diensten afneemt van één wasmachine, op een plaats waar je tegelijkertijd ook andere diensten aanbiedt. Dat is meteen duurzamer én goedkoper.

Ik help overheden en bedrijven bij het bedenken van diensten of het innoveren van bestaande diensten. Ik merk dat het in deze financieel pittige tijd lastiger is om bedrijven warm te krijgen voor innovaties, terwijl het nú zo nodig zou zijn. Sowieso loopt Nederland internationaal gezien een beetje achter. Er worden al wel veel diensten geïnnoveerd op bedrijfsniveau, maar de overheid zou het principe meer op systeemniveau moeten uitdragen. In Duitsland, Engeland en de Scandinavische landen zit dit denken al veel meer verweven in de politiek en economie.

Het is een uitdagende tijd, maar dat is all in the game. Ik ben heel selectief in mijn uitgaven, let goed op en zorg in elk geval dat ik vooroploop met mijn kennisniveau. Ik denk dat dat wel een kenmerk is van zelfstandigen trouwens. Verder moet je geloven in een goed verhaal dat er ook echt toe dóét voor alle mensen in de samenleving. Ik heb gewoon een goed verhaal.”

——————————————————————————–

„Ik zie die beren op de weg niet”

Marèse Peters (39), Oegstgeest. Tien jaar zelfstandig tekstschrijver

„Ik heb algemene taalwetenschappen gestudeerd, maar die studie leidde op tot wetenschapper. Ik wilde geen wetenschapper worden. Na twaalf ambachten en dertien ongelukken belandde ik in de communicatie. Dat vond ik leuk. Persberichten samenstellen, teksten schrijven. Ik heb bij het Aids Fonds gewerkt, in loondienst, en ben gedetacheerd geweest bij een gemeente in Friesland. Daar kreeg ik zó genoeg van al die slechte managers, al die nutteloze overleggen, dat polderen tot in het uiterste. Ik dacht steeds vaker: Wat is hier de zin van. Dat kan ik zelf beter.

Nadat ik terugkeerde van een week zeilen, dacht ik: Niet wéér elke dag diezelfde trein naar Leeuwarden. Ik besloot een bedrijfsplan te schrijven. Toen dat zo ongeveer af was, liep ook mijn detacheringscontract af. Vervolgens kreeg ik zo’n slecht bod dat ik ’s avonds tijdens het eten tegen mijn man zei: Weet je wat ik ga doen? Ik begin voor mezelf. Dat wist ik toch allang, zei mijn man. Ik vroeg me af wanneer je het me zou vertellen.

Ik bevond me in een luxepositie, omdat ik een mooie opdracht kon meekrijgen van het ministerie van LNV en omdat er het inkomen van mijn man was. Ik werk nu voornamelijk in de overheidssector. Ik maak webteksten, brochures, jaarverslagen. Twee keer per jaar doe ik een cursus. Ik vind het heel belangrijk om bij te blijven. Het afgelopen jaar deed ik een cursus storytelling. Dat was zo verfrissend. Overal zijn verhalen, een jaarverslag bijvoorbeeld hoeft zeker geen verzameling cijfers te zijn.

Ik ben een rasoptimist. Ik geloof altijd dat alles goedkomt. Ik zie die beren op de weg niet. Ook nu niet, in crisistijd. Toen ik begon, in 2002, was er ook een klein crisisje. Mensen zeiden tegen me: Zou je dat nu wel doen? Maar ik denk dan: Je moet juist anticyclisch acteren. Wel is het zo dat ik nu voor het eerst in tien jaar merk dat ik minder opdrachten krijg. Het is wat rustiger. Maar dat baart me geen zorgen, dat is nu eenmaal ondernemen. Ook nu denk ik: Als ik het in deze periode red, is mijn positie straks alleen maar steviger. Wat ik wel zorgelijk vind, is dat er allerlei tekstschrijvers opduiken die hun diensten aanbieden voor 25 euro per uur. Maar uiteindelijk denk ik dat mensen gewoon een goede tekst willen en dat die beunhazen weer zullen verdwijnen.

Ik vind dat zzp’ers zich steviger mogen profileren. We zijn erg bescheiden met z’n allen en houden het beeld in stand van de thuiswerker in z’n badjas achter een stoffig computertje. Maar wij zijn heel gedreven, ambitieuze mensen en dat mogen we meer laten zien. We willen doen waar we goed in zijn en we hebben niets met bedrijfsculturen vol blabla. Ik vind dat de overheid zzp’ers niet te veel moet pamperen. Zzp’ers zijn ondernemers die prima zelf kunnen zorgen voor hun pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat heb ik ook gedaan. Ik vind dat je als zzp’er die verantwoordelijkheid moet nemen. Ik ken een stel met kinderen dat in hetzelfde bedrijf werkt, onverzekerd. Dat vind ik dus niet kunnen.”

——————————————————————————–

Meer zelfstandigen

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Het aantal vaste werknemers daalt, en er komen meer flexibele werknemers en zelfstandigen bij. Het aantal zelfstandigen in Nederland is de afgelopen tien jaar met ruim 200.000 personen toegenomen. Die groei is geheel op het conto te schrijven van zelfstandigen zonder personeel, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zzp’ers groeide vorig jaar naar 728.000 personen, het aantal zelfstandigen mét personeel bleef stabiel op zo’n 350.000 personen. Het aantal zzp’ers groeide met name in de zakelijke dienstverlening. Alleen in de landbouw, de bosbouw en de visserij nam het aantal zelfstandigen af. De meeste zelfstandigen zijn te vinden in de Randstad en vooral in Amsterdam.

Zzp’ers halen de laatste tijd regelmatig het nieuws. In crisistijd staan hun uurtarieven onder druk en relatief veel zelfstandigen veronachtzamen hun inkomensverzekeringen. Twee op de vijf ondernemers hebben het afgelopen jaar meer of zelfs veel meer moeite moeten doen om klanten te werven dan in de jaren daarvoor, zo blijkt uit onderzoek van Panteia en Ondernemerschap.nl. Het gemiddelde inkomen van zelfstandigen zonder personeel kwam in 2010 uit op ruim 21.000 euro, aldus het CBS. Ter vergelijking: het bruto modaal inkomen bedraagt 33.000 euro.

Als de voorstellen voor belastingherziening van de commissie-Van Dijkhuizen –vorige week gepresenteerd– doorgang vinden, worden zzp’ers extra geraakt. De commissie wil onder andere de zelfstandigen- en de startersaftrek afschaffen, op dit moment vaste bedragen van 7280 en 2123 euro. Ook wil de commissie de aftrek voor onderzoek en ontwikkeling schrappen.

Ondanks de crisis zijn zzp’ers over het algemeen tevreden met hun bestaan als zelfstandige. Uit de laatste meting van het zzp-panel (een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het onderzoeksprogramma ”MKB en ondernemerschap”) blijkt dat bijna 80 procent van de ondervraagde zelfstandigen positief is over zijn zelfstandige positie. Een recent wereldwijd onderzoek van het bureau Elance, een marktplaats voor zelfstandigen, onderschrijft die uitkomst. Volgens het onderzoek is 69 procent van de zelfstandigen gelukkiger dan toen hij of zij in loondienst werkte en 79 procent voelt zich ook productiever. Het allerbelangrijkste vindt de zelfstandige dat hij zelf zijn tijd kan indelen (70 procent), eigen baas is (69 procent) en zijn passie volgt (64 procent). De meerderheid van de ondervraagden is optimistisch over het komende jaar: 67 procent verwacht dat het inkomen in 2013 zal stijgen.

Posted under Gezocht

This post was written by admin on October 29, 2012

Tummers Timmerwerken Limburg

Van harte welkom bij Tummers Timmerwerken,
Bij ons kunt u terecht voor de meest uiteenlopende klussen van A tot en met Z, of dit nou gaat om een spijker in de muur te slaan of tot het opleveren van een aanbouw, geen klus is ons te klein of te groot. Bij Tummers Timmerwerken moet u denken aan vakmanschap en professionaliteit, wij werken met het principe “ wij zijn pas tevreden als u dat bent en goed is niet goed genoeg “ Als u contact met ons opneemt zullen wij bij u geheel gratis en vrijblijvend een bezoek brengen ter kennismaking en om naar uw wensen te luisteren, daarbij gaan we kijken hoe we dit samen kunnen realiseren, hierbij moet u denken aan een eerlijk advies in materiaal keuzes, prijs, kwaliteit, planning en de te verrichten werkzaamheden, hieruit kunnen wij dan voor u een zo goed mogelijke passende offerte aanbieden. Tummers Timmerwerken werkt samen met diversen leveranciers en ondernemers, of het gaat om installatie, elektra, tegel of stuc werkzaamheden u kunt bij ons voor alles terecht, zo kunt u zelf bepalen tot hoever u gaat, u kunt aan ons de totale klus uit handen geven inclusief alle werkzaamheden of u houd bepaalde werkzaamheden zelf in de hand, dat is geheel vrijblijvend.
Met uw vertrouwen kunnen we het samen bouwen.
Graag hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken voor advies en/ of een vrijblijvende offerte, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier, per mail of telefoon.
Met vriendelijke groet,
Tummers Timmerwerken.

Posted under Aangeboden, Advertentie, Sittard-Geleen

This post was written by zzpspoed on September 27, 2012

Tags:

sales agenten emaille borden

Emaigro zoekt free-lance handelsagenten voor verkoop van ons assortiment emaille borden.

Het gaat om verkoop in verschillende regio´s. O.a. binnen de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Scandinavë. De grootte van uw rayon bepalen we samen in overleg.

We bieden een vaste commissie/provisie, gebaseerd op de netto omzet. Uiteraard krijg je een producttraining en informatie over de markt.

Emaigro is een producent en internationaal distributeur met dealers door heel Europa. We zijn een klein maar snelgroeiend nederlands bedrijf met een kantoor en klein orderpickmagazijn in Duitsland. We verkopen o.a. huisnummerborden, verbods- en waarschuwingsborden, funborden en borden met bedrijfs- en clublogo´s.

We hebben een naam opgebouwd als een leverancier die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt en die zeer betrokken is bij het ´wel en wee´ van onze relaties. Als (startend) ondernemer is het zonde om het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Daarom kunnen klanten bij ons ook terecht voor algemeen advies (uiteraard kosteloos). We houden onze overheadkosten laag en werken efficiënt. Dit levert voordeel op. Dit voordeel geven we door aan onze dealers. Dankzij dit voordeel kunnen onze dealers hun klanten een assortiment emaille borden aanbieden met de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding van heel Europa.

English:

We are looking for free-lance sales agents in West and Northern Europe. You will get the exclusive rights for selling our products to shop owners and other businesses in your sales territorry.

Emaigro offers an interesting commission based on your sales. Of course we will tell you everything about the products and the market.

Emaigro is an international distributor with dealers all over Europe. It is a Dutch company with an office in Germany. We sell enamel products like housenumber signs, rohibitory signs, fun signs and signs with brand logos. Emaigro is known for offering quality, and the highest possible level of involvement with customers. By working very efficiently, Emaigro is able to offer products at exceptional competetitive prices.

Posted under Aangeboden

This post was written by Emaigro on September 24, 2012

Tags: , , , , ,

De ZZP Film

Posted under algemeen

This post was written by admin on August 7, 2012

Tags: